Søk
Close this search box.

Beitebruksplan

Beitebruksplan i Ringebu

Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu vedtok i 2019 beitebruksplan for Ringebu 2019- 2027. Bakgrunnen for planen er å dokumentere beitebruken i kommunen, synliggjøre interesse- og arealkonflikter, diskutere utfordringer og problemstillinger knyttet til bruken av utmarka, og være grunnlag og premiss for kommunens øvrige planleggingsarbeid. I planens tiltaksdel blir det foreslått tiltak som kan hindre konflikter, og tiltak som kan styrke, verne og bedre beitebruken i Ringebu framover.

Beitebruksplan for Ringebu kommune 2019-2027, vedtatt i 2019

Beitebruksplan i Sør-Fron

Sør-Fron kommunestyre vedtok i 2015 «Kommunedel for beitebruk 2014 – 2026». Bakgrunnen for å utarbeide en beitebruksplan er en arealbruk i stadig endring. Utmarksområdene i Sør-Fron har flere sterke arealinteresser som beitebruk, reiseliv, friluftsliv og hyttebygging. Situasjonen er i dag preget av økt konfliktnivå mellom beitebruk og rovviltpolitikk, økende press på utmarka gjennom hyttebygging og økt turisttrafikk, samt gjengroing av områder som tidligere ble beitet eller hogd. Beitebruken i Sør-Fron er omfattende, og for mange avgjørende for å drive næring. Det er derfor viktig å få beitebruken med i plansammenheng.

Kommunedelplan for beitebruk i Sør-Fron, vedtatt i 2015