Søk
Close this search box.

Bygging av veger

Søknad om bygging av landbruksveg

Ved nybygging eller ombygging av permanente veger må det søkes til kommunen i god tid før tiltaket er tiltenkt. I tillegg til søknadsskjema skal det legges ved en byggeplan. Byggeplanen skal inkludere:

  • Kart
  • Eventuell lengdeprofil
  • Eventuelle tverrprofiler
  • Arbeidsbeskrivelse
  • Mengdeoversikt og kostnadsoverslag
  • Ved fellestiltak skal det foreligge avtaler om dette


Når kommunen har mottatt søknaden, blir den behandlet fortløpende og det fattes vedtak etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.
På landbruksdirektoratet finner du søknadsskjema og mer informasjon om ordningen 

Tilskudd til bygging av landbruksveg

Det kan gis inntil 40% tilskudd til nybygging eller ombygging av veger. Det kan kun gis tilskudd til skogandelen som veganlegget betjener. Kommunen fastsetter det enkelte år hvilke skogsvegformål det kan gis tilskudd til i sin kommune.

For 2022 kan man motta tilskudd ved bygging av vegklasse 2-5 i gjeldende Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse (LMD 2015). Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter gjeldende Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Her finner du søknadsskjema for tilskudd til vegbygging i skog. 

Bygge midlertidig veg?

For midlertidige driftsveger er det meldeplikt dersom terrenginngrepet fører til lengde over 150 meter, skjæring eller fylling på mer enn 1 meter, eller at arealet er over 450 m3. 
Søknadsskjema for dette er likt som for bygging av landbruksveg.