Søk
Close this search box.

Gjerdehold

Mattilsynet får i løpet av året inn mange meldinger om gjerder. Noen ganger har dyr kommet til skade på beite på grunn av farlige eller nedfalte gjerder. Det har over lang tid blitt færre husdyrbrukere og færre som deler arbeidet med vedlikehold av gjerder. Utmarksbeiting er en viktig ressurs i landbruket og en viktig velferdsfaktor for husdyrene. Derfor trenges det gode gjerder som styrer beitedyra uten å utsette de for fare.

Nedfalte eller defekte gjerder er ofte lite synlig og representerer en særlig risiko for skade både på dyr og mennesker. Det finnes mange eksempel på at dyr har blitt påført store lidelser på grunn av gjerder som ikke er holdt vedlike.

Hva kreves

I Lov om Dyrevelferd står følgende i § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger:

Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.

Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde.

Piggtråd

Med utgangspunkt i Dyrevelferdsloven er det gitt retningslinjer for bruk av piggtråd. Slik tråd er forbudt å bruke i nye gjerder og ved vedlikehold av eksisterende gjerder med behov for helt eller delvis utskifting av gjerdetråd.

Hva må gjøres?

Gjerdene må vedlikeholdes slik at dyr ikke utsettes for fare for å skade seg. Dette omfatter alle typer gjerder og grinder.

Gjerder må ettersees minst en til to ganger årlig

Alternativt må gjerder fjernes.

Hva gjør Mattilsynet?

Når meldinger om farlige gjerder kommer til Mattilsynet, blir forholdene undersøkt, ofte i lag med landbrukskontoret. Der det er nødvendig blir det gitt en frist for å utbedre eller fjerne gjerdet.

Hvis ikke så skjer er det anledning til å ilegge tvangsmulkt eller fjerne gjerdet på dyreholders regning.

Landbrukskontoret har, i henhold til tiltaksdelen i de kommunale beitebruksplanene, fokus på gjerder generelt, men spesielt på gjerder i og ut mot utmark. Jevnlig gjennomføres det felles gjerdetilsyn med Mattilsynet, som har hjemmel til å fatte vedtak ved brudd på Lov om dyrevelferd. Landbrukskontoret ber derfor alle om å gi tilbakemelding om dårlige gjerder som kan være til fare for vilt og beitedyr. Vi vet at det finnes gamle sperre- og ledegjerder i utmark som ikke blir vedlikeholdt lenger. Det samme gjelder gamle inngjerdinger av plantefelt og lignende. Dette er gjerder som utgjør en direkte fare for dyr. Ikke alle grunneiere er klar over at de har slike gjerder på eiendommen sin

Gjerdebestemmelser i Ringebu kommune

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2013, KOM-sak 050/13, nye gjerdebestemmelser for fritidsbebyggelse i regulerte områder i Ringebu kommune, her kan du lese disse

Gjerdebestemmelser i Sør-Fron kommune

På kommunens side finner du informasjon om gjerdebestemmelser i Sør-Fron