Søk
Close this search box.

Gjødslingsplan

Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården. Forskrift om gjødslingsplanlegging gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, og som har rett til produksjonstilskudd. 

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?

I forskrift om gjødselsplanlegging finner du hvilke krav som settes til utforming av gjødslingsplanen, i følge forskriften skal det utformes en gjødslingsplan for hver sesong. Selv om foretaket får andre til å utarbeide gjødslingsplanen er det foretaket selv som er ansvarlig for at gjødslingsplanen tilfredsstiller kravene. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer (alle skifter), også innmarksbeiter og areal som ikke blir gjødslet. Dette vil si at arealet i gjødslingsplanen skal samsvare med arealet foretaket søker areal- og kulturlandskapstilskudd for.

Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen.

 

Innmarksbeite skal med i gjødslingsplanen

For innmarksbeite og annet areal som ikke gjødsles, trengs det ikke jordprøver, kun en kommentar i planen om at arealet ikke blir gjødslet. Dersom innmarksbeiter gjødsles, skal det også tas jordprøver og utarbeides gjødslingsplan på lik linje som fulldyrka/overflatedyrka jord. Merk at dersom det skal spres husdyrgjødsel på innmarksbeite må dette først godkjennes som spredeareal. Dette gjelder ikke ved bruk av kunstgjødsel.

Jordprøver

Jordprøvene skal være maks 8 år gamle. For vekstsesongen 2023 betyr det at de eldste prøvene som godtas er fra 2015.

Landbrukskontoret låner ut utstyr for jordprøvetaking, dersom man ønsker å utføre det selv. 

Søknad om flerårig gjødslingsplan

Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. Foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen. Søknad om godkjenning av flerårig gjødslingsplan