Søk
Close this search box.

Hogst i vernskog

Hva er vernskog?

Vernskog er skog som:

  • tjener som vern for annen skog i klimatisk utsatte forhold
  • tjener som vern mot at den selv blir ødelagt
  • tjener som vern mot naturskader som snøskred, steinsprang og jordskred.


Skal du hogge over vernskoggrensa?

Vernskog er skogbeltet som ligger nærmest de skogløse arealene, det være seg høgtliggende skog eller kystnær skog. Vernskog er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Skal man hogge over vernskoggrensa, har man derfor meldeplikt til kommunen. Du må opplyse om hvor, hvor mye og på hvilken måte du skal hogge, og hvordan du vil sikre foryngelse i etterkant.

Kommunen kan godkjenne hogst, treffe vedtak om hogstnekt eller sette vilkår for hvordan hogsten skal utføres. Melding om vernskoghogst må sendes i god tid før tiltaket er tiltenkt igangsatt, da behandlingstiden er inntil 3 uker.

Fyll ut følgende skjema og send til kommunen:

 

Mer informasjon om hogst i vernskog finner du på landbruksdirektoratet sine sider