Søk
Close this search box.

Konsesjon

Skal du overdra eller erverve en eiendom? Hvis det hviler konsesjonsplikt på eiendommen, må ny eier søke tillatelse til å overta eiendommen.

Søke konsesjon eller sende egenerklæring?

For eiendommer som er konsesjonspliktige må ny eier søke konsesjon for å overta. Søknaden sendes til kommunen der eiendommen ligger og det er kommunen som avgjør søknaden.

De fleste eiendomserverv er likevel konsesjonsfrie ved at det er gjort unntak fra konsesjonsplikten i konsesjonsloven. Det betyr at ny eier ikke skal søke om konsesjon. Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av type eiendom eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må i mange tilfeller sende en egenerklæring for å bekrefte konsesjonsfriheten.

Gjelder overdragelsen en leilighet og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar, behøver ny eier som regel ikke sende egenerklæring. Unntak kan være i kommuner som har egne regler om nedsatt konsesjonsgrense, ofte kalt nullgrenseforskrift. Der en slik eiendom kan overtas konsesjonsfritt, skal man sende egenerklæring. Der en erverver ikke oppfyller vilkårene om konsesjonsfrihet, må søknad om konsesjon sendes.

Se på landbruksdirektoratet sine sider for veiledning og skjema