Utviklingsfondet i Sør-Fron

Det er 4 ulike støtteordninger knyttet til Utviklingsfondet i Sør-Fron:

  1. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote
  2. Søknad om støtte til nydyrking
  3. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite
  4. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter

Søknadsfrist for alle ordningene er 15.mars hvert år

1. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote:

Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til kjøp av mjølkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av pris på statlig kvote for geit- og kumelk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og ku kvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Det er ikke satt nedre grense for utbetaling. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. For tida er den statlige prisen kr. 2,50 for geit- og ku kvote.
Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år kan Sør-Fron kommune kreve støtten tilbakebetalt.

Krav til søker

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandla.
Det er mulig å søke på flere ordninger samme år.

Her kan du søke om støtte til kjøp av melkekvote

2. Søknad om støtte til nydyrking:

Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til nydyrking med inntil kr. 2 000 pr. daa og maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Tilskuddet blir betalt ut når dyrkinga er gjennomført og godkjent av kommunen. Minste utbetaling er kr 5 000.

Krav til søker

Nydyrking må være godkjent av kommunen etter søknad om nydyrking før en kan søke tilskudd fra utviklingsfondet.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet. Det er mulig til å melde tidlig oppstart for nydyrking.
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.

Her kan du søke om støtte til nydyrking

3. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite:

Sør-Fron kommune kan gi tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med inntil kr. 500 pr. daa og maksimalt kr. 10 000 pr. søker pr. år. (min. 10 daa, maks 20 daa) Minste utbetaling er kr 5 000. Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir sett i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området som skal ryddes. Ryddinga må ikke være i strid med annet lovverk, f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen. Tiltaket kan kombineres med ”flistilskudd”.
Før godkjenning av arealet skal beitearealet være ferdig rydda dvs. kvist og hogstavfall må være fjerna eller samla i hauger. Beitet må være rydda og inngjerdet før tilskuddet blir betalt ut.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og eieren.

Krav til søker

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet. Det er mulig til å melde tidlig oppstart for rydding av nytt innmarksbeite
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.

Her kan du søke om støtte til rydding av nytt innmarksbeite

4. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter:

Tilskudd til setring støttes med inntil kr. 8 000 pr søker og år. Det er ingen nedre grense for utbetaling. Tilskuddet kan bli gitt til bruk som driver tradisjonell setring med levering av melk fra setra. Tilskuddet kan bli gitt til bruk som driver setring med levering av mjølk i minimum 8 uker fra setra, jf. kriterier for utviklingsfondet i Sør-Fron kommune

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og eieren.

Krav til søker

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.
Det er mulig å søke på flere ordninger i utviklingsfondet samme år.

Her kan du søke om støtte til melkeproduksjon på seter 

Saksbehandling

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på vedtak blir behandlet i tråd med forvaltningsloven § 28, 2. ledd.
Hvis det blir nødvendig å prioritere så skal følgende rekkefølge brukes:

  • Setring med utbetaling på kr. 3 000 per aktiv seter.
  • Nydyrking, inntil 10 daa og kr. 20 000.
  • Kjøp av mjølkekvote, inntil kr. 20 000.
  • Rydde nytt innmarksbeite, inntil 20 daa og kr. 10 000. 
  • Setring, inntil kr. 5 000 per aktiv seter.

Tilskuddssatsen blir årlig tilpasset ut ifra de midlene som er til rådighet.
Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere enn det en har midler til, blir søkerliste rullert over flere år.

Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse