Søk
Close this search box.

Utviklingsfondet i Sør-Fron

Om ordningen

Kommunen kan gi støtte fra utviklingsfondet til mindre tiltak i landbruket. Ordningen skal ikke gi tilskudd til tiltak som får støtte fra andre offentlige ordninger i jordbruket. Det gjelder både prosjektstøtte, som støtte fra Innovasjon Norge, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), og driftsstøtte som produksjonstilskudd (PT). Tilskudd til setring er et unntak, her kan en få både kommunalt og nasjonalt tilskudd. For å kunne søke om støtte i denne ordningen må søkeren også søke produksjonstilskudd. Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søkeren legge fram avtale mellom seg og eieren.

Det er 4 ulike støtteordninger knyttet til Utviklingsfondet i Sør-Fron:

  1. Søknad om støtte til nydyrking
  2. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter
  3. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote
  4. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite


Søknadsfrist for alle ordningene er 15.mars hvert år

1. Søknad om støtte til nydyrking:

Tilskudd til nydyrking med inntil kr 2 200 pr. daa og maksimalt kr 44 000 pr. søker pr. år (min 2,5 daa, maks 20 daa). Nydyrking må være godkjent av kommunen etter søknad om nydyrking, se informasjon om nydyrking. Deretter kan man søke om tilskudd fra kommune til den aktuelle dyrkingen. Tilskuddet blir betalt ut når dyrkingen er gjennomført og godkjent av kommunen. Om et areal har fått tilskudd til rydding av beite, og det søkes tilskudd til nydyrking på samme areal innen 10 år, trekkes summen av tilskuddet til beiteryddingen fra tilskuddet til nydyrkingen.

Søknadsskjemaet vil gjøres tilgjengelig våren 2024.

2. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter:

Tilskudd til setring med inntil kr. 8.000 pr. søker pr. år. Tilskuddet kan bli gitt til gårdsbruk som driver tradisjonell setring med levering av melk fra setra, jfr. høyeste satsen i regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-ordningen) med krav om antall uker med melkelevering. Krav til produksjonsvolum tilsvarer kravet i RMP-ordningen. Tilskudd til setring blir betalt ut på etterskudd, dvs. i mars måned året etterpå. Dette faller sammen med rutinene for RMP. Støtte til setring kan kombineres med støtte gjennom RMP-ordningen.

Søknadsskjemaet vil gjøres tilgjengelig våren 2024.

3. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote:

Tilskudd til kjøp av melkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av pris på statlig kvote for geit- og kumelk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og kukvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. Statens pris for gjeldene kjøpsår legges til grunn. Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år, kan kommune kreve støtten tilbakebetalt.

Søknadsskjemaet vil gjøres tilgjengelig våren 2024.

4. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite:

Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med inntil kr 550 pr. daa og maksimalt kr 22 000 pr. søker pr. år. Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir satt i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området man planlegger å rydde.

Alle arealtyper skal vurderes for tilskudd. Kommunen vil være restriktiv med å gi tilskudd til areal på fattig mark. Yngve Rekdal: «Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite» side 9 er en god veileder (www.nibio.no).

Gjelder arealet nyinngjerding av større skog- og utmarksteiger, bør grunneier ta opp saken i eget grunneierlag slik at andre rettighetshavere kan komme med innspill.

Ryddingen må ikke være i strid med annet lovverk, som f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen. Beitearealet skal være ferdig ryddet, dvs. kvist og hogstavfall må være fjernet eller samlet i hauger. Beitet må være ryddet og inngjerdet før tilskuddet blir utbetalt. Etter at arealet er ryddet til beite, må arealet ha et visst beitetrykk slik at arealet etter hvert kan bli klassifisert som innmarksbeite.

Søknadsskjemaet vil gjøres tilgjengelig våren 2024.

Saksbehandling

  •  Søknadsfristen er 15. mars hvert år.
  • Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir satt i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er satt i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet. Det er mulig å søke på flere ordninger samme år.
  • Administrasjonen forbereder sakene og fatter vedtak. Klage på på vedtak blir behandlet i tråd med forvaltningsloven §28, 2.ledd.
  • Tilskuddssatsene blir årlig tilpasset mengden tilgjengelige midler. Midler som ikke blir disponert et år kan bli overført til neste år. Ved flere søkere en det en har midler til, blir søkerlisten rullert over flere år.
  • Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsetting inntil to år. Administrasjonen behandler utsettingssøknader.
  • Ordningen evalueres hvert 4. år