Søk
Close this search box.

Nydyrking

Hva regnes som nydyrking?

All opparbeiding av udyrka areal til fulldyrka eller overflatedyrka areal omfattes av nydyrkingsforskriften. Det betyr at det er et søknadspliktig tiltak. Dette gjelder uavhengig av hvor stort arealet er. Alle former for bearbeiding/graving av urørt markoverflate regnes som nydyrking.
Det samme gjelder planering av areal over 1 daa. Planering av areal under 1 daa krever allikevel kommunens godkjenning, for at det ikke skal være et brudd på forskrift om produksjonstilskudd. Dersom prosjektet ditt innebærer lukking eller flytting av bekker, må dette behandles sammen med nydyrkingssøknaden.

Før du starter tiltaket

Du må ha mottatt et skriftlig vedtak fra landbrukskontoret, før du kan begynne på tiltaket. Det vil kunne settes vilkår i vedtaket, som for eksempel kantsone mot vassdrag. Les derfor vedtaket grundig før arbeidet begynner. 
Søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.

Obligatoriske vedlegg er

  • Kart i farge (målestokk 1:50 000), som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomst, eiendommen og arealet omkring
  • Plan for grøfting av nydyrkingsarealet med en beskrivelse av hvor stein/stubber skal deponeres/dumpes.

Alle søknader om nydyrking sendes på høring til kulturminnemyndighetene, dvs. Fylkeskommunen og det må gjennomføres en befaring på barmark. Pass derfor på å søke i god tid før nydyrkingen skal skje.


UTVIKLINGSFONDET – LANDBRUK

Både Ringebu og Sør-Fron har et utviklingsfond man kan søke landbruksrelatert støtte fra. Kriteriene og satsene er forskjellige i de to kommunene. For begge kommunene kan det søkes på fire ordninger.
1. Søknad om støtte til nydyrking
2. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite
3. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter (gjelder for året 2021)
4. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote (gjelder for året 2021)

Hvordan søke?

Gå til Næringsutvikling på forsiden til MG-landbruk.no. Nederst på denne siden finner du søknadsskjema for de ulike ordningene for begge kommunene.
Søknadsskjemaene er elektroniske. Søknadsfristen er 15. mars.