Søk
Close this search box.

Spredning av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er viktig for plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla.

Om husdyrgjødsel

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav stiller krav til lager og spredning for å unngå at gjødsla havner på avveie. For å være berettiget tilskudd kreves det at gårdbrukeren har en gjødslingsplan. Bruk av gjødselvarer skal i henhold til forskriften inngå i gjødslingsplanen jfr. forskrift om gjødselplanlegging.

Når er det lov å spre husdyrgjødsel?

I følge Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i perioden fra og med 1.november til og med 15. februar. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark, uansett dato.

Forskriften fastslår at det kun er lov å spre husdyrgjødsel uten nedmolding fram til 1. september.

Kan fristen forlenges?

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. 

Landbruks- og matdepartementet har utsatt fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel til 1.oktober på grunn av uvær og flom på Østlandet: Utsett frist for overflatespreiing – regjeringen.no

Kommunen kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriften: 

Søknad om tillatelse til spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding utenom tillatt periode i Sør-Fron kommune

Søknad om tillatelse til spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding utenom tillatt periode i Ringebu kommune

Særskilte tilskuddsordninger rettet mot gjødsling

Det finnes tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel gjennom Regionalt miljøprogram for jordbruket. Det kan blant annet gis tilskudd til spredemetoder som fører gjødsla raskere ned, på eller i bakken, og tilskudd til spredning i vekstsesong.