Utviklingsfondet i Ringebu

Det er 4 ulike støtteordninger knyttet til Utviklingsfondet i Ringebu:

  1. Søknad om støtte til nydyrking
  2. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter
  3. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote
  4. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite

Søknadsfrist for alle ordningene er 15.mars hvert år

1. Søknad om støtte til nydyrking:

Tilskudd til nydyrking med kr 2 200 pr. daa og maksimalt kr 44 000 pr. søker pr. år (min 2,5 daa, maks 20 daa). Minste utbetaling er kr 5 500. Nydyrking må være godkjent av kommunen etter søknad om nydyrking, se informasjon om nydyrking. Deretter kan man søke om tilskudd fra Ringebu kommune til den aktuelle dyrkingen. Tilskuddet blir betalt ut når dyrkingen er gjennomført og godkjent av kommunen. Om et areal har fått tilskudd til rydding av beite, og det søkes tilskudd til nydyrking på samme areal innen 10 år, trekkes summen av tilskuddet til beiteryddingen fra tilskuddet til nydyrkingen.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier må søker legge fram avtale mellom seg og eieren

Her kan du søke om støtte til nydyrking

2. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter:

Tilskudd til setring med inntil kr. 5.000 pr. søker pr. år. Tilskuddet kan bli gitt til gårdsbruk som driver tradisjonell setring med levering av melk fra setra, jfr. høyeste satsen i regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-ordningen) med krav om antall uker med melkelevering. Krav til produksjonsvolum tilsvarer kravet i RMP-ordningen. Tilskudd til setring blir betalt ut på etterskudd, dvs. i mars måned året etterpå. Dette faller sammen med rutinene for RMP. Støtte til setring kan kombineres med støtte gjennom RMP-ordningen.

Her kan du søke om støtte til melkeproduksjon på seter 

 

3. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote:

Tilskudd til kjøp av melkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av pris på gjeldende statlig kvote for geit- og kumelk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og kukvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år, kan Ringebu kommune kreve støtten tilbakebetalt.

Her kan du søke om støtte til kjøp av melkekvote

 

4. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite:

Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med kr 550 pr. daa og maksimalt kr 22 000 pr. søker pr. år (min 0 daa, maks 40 daa). Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir satt i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området man planlegger å rydde. Alle arealtyper skal vurderes for tilskudd. Kommunen vil være restriktiv med å gi tilskudd til areal på fattig mark.  Yngve Rekdal: «Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite» side 9 er en god veileder (www.nibio.no).

Gjelder arealet nyinngjerding av større skog- og utmarksteiger, bør grunneier ta opp saken i eget grunneierlag slik at andre rettighetshavere kan komme med innspill.

Ryddingen må ikke være i strid med annet lovverk, som f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen.  Beitearealet skal være ferdig ryddet, dvs. kvist og hogstavfall må være fjernet eller samlet i hauger. Beitet må være ryddet og inngjerdet før tilskuddet blir utbetalt. Etter at arealet er ryddet til beite, må arealet ha et visst beitetrykk slik at arealet etter hvert kan bli klassifisert som innmarksbeite.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og grunneieren

Her kan du søke om tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite

 

Saksbehandling

Søknadsfristen er 15. mars hvert år

Administrasjonen forbereder sakene, formannskapet i Ringebu fatter vedtak og kommunal klagenemd i Ringebu er ankeinstans for denne ordningen.

Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsetting inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse

Ordningen evalueres hvert 4.år