Søk
Close this search box.

Landbruksfondet i Ringebu

Landbruksfondet i Ringebu kommune er et kommunalt fond som er opprettet for å styrke landbruket i kommunen. Landbruksfondet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det avsettes 5% av utbytte fra kraftinntekter til «Landbruksfondet» årlig. Kommunestyret kan i tillegg gjøre vedtak om å styrke fondet ved behov. 

Landbruksfondet i Ringebu kommune har følgende formål:

  • Styrke, opprettholde og bidra til utvikling av landbruksnæringa i Ringebu kommune.
  • Styrke og opprettholde sysselsetting i landbruksnæringa og dermed også bosetting.
  • Motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket.


Landbruksfondet i Ringebu er delt inn i sju tilskuddordninger:

  1. Nydyrking
  2. Seterdrift
  3. Kjøp av melkekvote
  4. Rydding av nytt innmarksbeite
  5. Tilskudd til andre landbrukstiltak
  6. Tilskudd til mindre landbrukstiltak ved generasjonsskifte
  7. Tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket


Søknadsfrist for alle ordningene er 20. april hvert år. 

 

1. Nydyrking

Tilskudd til nydyrking med kr 2 500 pr. daa og maksimalt kr 50 000 pr. søker pr. år (maks 20 daa). Nydyrking må være godkjent av kommunen etter søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Tilskuddet blir betalt ut når dyrkingen er gjennomført og godkjent av kommunen. Om et areal har fått tilskudd til rydding av beite, og det søkes tilskudd til nydyrking på samme areal innen 10 år, trekkes summen av tilskuddet til beiteryddingen fra tilskuddet til nydyrkingen.

Det er en forutsetning for å innvilge tilskudd til nydyrking, rydding av innmarksbeiter og andre landbrukstiltak som medfører endring i arealbruk, at tiltakene ligger innenfor LNF-område i plan.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – Søknad om støtte til nydyrking

 

2. Seterdrift

Tilskudd til seterdrift med inntil kr 10 000 pr. søker pr. år. Tilskuddet kan bli gitt til gårdsbruk som driver tradisjonell setring med mjølkeproduksjon, jfr. høyeste satsen i regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-ordningen) med krav om antall uker med melkelevering. Kravet til produksjonsvolum tilsvarer kravet i RMP-ordningen. Tilskudd til setring blir betalt ut på etterskudd. Dette faller sammen med rutinene for RMP. Støtte til setring kan kombineres med støtte gjennom
RMP-ordningen.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter

3. Kjøp av melkekvote i 2023

Tilskudd til kjøp av melkekvote med maksimalt kr. 50 000 pr. søker pr. år. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av fastsatt pris på statlig kvote for geit- og kumelk ved kjøp av melkekvote. Det gjelder både geit- og kumelk kvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling, før tilskuddet blir betalt ut. Dersom kvoten blir solgt eller leid ut innen 3 år, kan Ringebu kommune kreve støtten tilbakebetalt.

Dette er en midlertidig endring som gjelder for søknadsomgangen til landbruksfondet i 2024 og 2025. Dette ble vedtatt i kommunestyresak 014/24
Fra søknadsomgangen 2026 settes maksimalbeløpet ned til kr 20 000.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – søknad om støtte til kjøp av melkekvote

 

4. Rydding av nytt innmarksbeite

Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med kr 550 pr. daa og maksimalt kr 22 000 pr. søker pr. år (maks 40 daa). Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir satt i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området man planlegger å rydde. Kommunen vil være restriktiv med å gi tilskudd til areal på fattig mark. Gjelder arealet nyinngjerding av større skog- og utmarksteiger, bør grunneier ta opp saken med andre rettighetshavere med beiterett slik at de kan komme med innspill.

Ryddingen må ikke være i strid med annet lovverk, som f.eks. verneforskrifter. Beitearealet skal være ferdig ryddet, dvs. kvist og hogstavfall må være fjernet eller samlet i hauger. Beitet må være ryddet og inngjerdet før tilskuddet blir utbetalt. Etter at arealet er ryddet til beite, må arealet ha et visst beitetrykk slik at arealet etter hvert kan bli klassifisert som innmarksbeite.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite

 

5. Tilskudd til andre landbrukstiltak

Det kan gis tilskudd til mindre investeringer til utbedring og ombygging av driftsbygninger som ikke får støtte fra Innovasjon Norge. Det kan også gis tilskudd til andre tiltak (f.eks etablering av plansilo,opparbeidelse av rundballplass, husdyrgjødsellager, vanningsanlegg). Det kan gis inntil 30 % av godkjent kostnad, maksimalt kr 50 000.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – tilskudd til andre landbrukstiltak

 

6. Tilskudd til mindre landbrukstiltak ved generasjonsskifte

Det kan gis tilskudd til mindre tiltak ved generasjonsskifte og da tiltak som faller utenfor IBU-ordninga til Innovasjon Norge. Søker må være under 35 år på søketidspunkt og ha tatt over eiendommen ved tinglyst egenerklæring i løpet av de 5 siste årene. Det kan gis inntil 40 % av godkjent kostnad, maksimalt kr 50 000.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – tilskudd til mindre landbrukstiltak ved generasjonsskifte

 

7. Tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket

Det kan gis tilskudd til både nyetablering og eksisterende tilleggsnæringer på landbrukseiendommer. Tiltaket må ha et næringsmessig preg og det gis ikke tilskudd til hobbydrift. Det kan gis inntil 30 % av godkjent kostnad, maksimalt kr 50 000.

Landbruksfondet i Ringebu kommune – tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket

 


 

Hvilke tiltak kan få tilskudd fra landbruksfondet?

Ordningen skal ikke gi tilskudd til tiltak som kan få støtte fra andre offentlige ordninger. Det gjelder f.eks investering og bedriftsutviklingmidler (IBU), spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), nærings- og  miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og produksjonstilskudd (PT). For å kunne søke om støtte fra landbruksfondet må søkeren søke produksjonstilskudd, med unntak av tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket.

Det gis normalt ikke støtte til løst teknisk utstyr. Det gis ikke tilskudd til vanlig vedlikehold og driftskostnader. 

 

Hva må jeg tenke på før jeg setter i gang med på prosjektet?

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som blir satt i verk og at nødvendige tillatelser etter annet lovverk er innhentet. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er satt i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.

 

Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?

Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført i tråd med godkjent søknad og utgifter er dokumentert. Det skal legges fram sluttrapport, regnskap med kopi av bilag og timelister over egeninnsats. Satser til bruk ved kostnadsoverslag og sluttregnskap er de til enhver tid gjeldende satser som benyttes i SMIL-ordningen. Dersom kostnadene blir lavere enn budsjettert, kan tilskuddsbeløpet blir justert ned. Innvilget tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsatt frist med inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsatt frist.

 

Kan jeg klage på vedtaket?

Fondet blir forvalta av formannskapet. Klage over vedtak skal behandles av formannskapet. Dersom formannskapet opprettholder vedtaket, går saken til kommunestyret som avgjør klagen. Frist for å klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

 

Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for bevilgningen av tilskuddet.

 

Vedtektene

Vedtektene kan endres av Ringebu kommunestyre. Du kan lese vedtektene her: Vedtekter landbruksfondet vedtatt 14.02.2023 revidert 09.04.2024