Utviklingsfondet i Ringebu

Det er 4 ulike støtteordninger knyttet til Utviklingsfondet i Sør-Fron:

  1. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote
  2.  Søknad om støtte til nydyrking
  3. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite
  4. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter

Søknadsfrist for alle ordningene er 15.mars hvert år

1. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote:

Tilskudd til kjøp av mjølkekvote med maksimalt kr. 20 000 pr. søker pr. år (maks 8 000 liter). Det er ingen nedre grense for utbetaling. Kvoteeier får støtte inntil 50 % av pris på statlig kvote for geit- og kumjølk ved kjøp av mjølkekvote. Det gjelder både geit- og ku kvote som er kjøpt fra staten og fra private selgere. Kjøpet må være gjennomført og dokumentert med kopi av kvittering for betaling før tilskuddet utbetales. For tiden er den statlige prisen kr 2,50 for geit- og ku kvote. Dersom kvota blir solgt eller leid ut innen 3 år kan Ringebu kommune kreve støtten tilbakebetalt.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes

Her kan du søke om støtte til kjøp av melkekvote

2. Søknad om støtte til nydyrking:

Det gis tilskudd til nydyrking med kr 2200 pr. daa og maksimalt kr 44 000 pr. søker pr. år (min 2,5 daa, maks 20 daa). Minste utbetaling i støtte til nydyrking er kr 5 500. For å kunne søke om støtte i denne ordningen må søkeren også søke produksjonstilskudd.
Nydyrking må være godkjent av kommunen etter forskrift om nydyrking før en kan søke støtte fra utviklingsfondet. Støtten blir betalt ut når dyrkingen er gjennomført og godkjent av kommunen. Om et areal har fått støtte til rydding av beite, og det søkes tilskudd til nydyrking på samme areal innen 10 år, trekkes summen av tilskuddet til beiteryddingen fra tilskuddet til nydyrkinga.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltakene som igangsettes. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er satt i gang eller ferdig utført før søknaden er behandlet.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier må søker legge fram avtale mellom seg og eieren

Her kan du søke om støtte til nydyrking

3. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite:

Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med kr 550 pr. daa og maksimalt kr 22 000 pr. søker pr. år (min 0 daa, maks 40 daa). Det er ikke satt nedre grense for utbetaling.

Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir sett i gang. Søknaden må inneholde en plan med kart over området som en planlegger å rydde. Kommunen vil være restriktiv med å gi tilskudd til areal på fattig mark. Yngve Rekdal: «Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite» side 9 er en god veileder (www.nibio.no). Alle arealtyper skal vurderes for tilskudd. Gjelder arealet ny-inngjerding av større skog- og utmarksteiger, bør grunneier ta opp saka i eget grunneier slik at andre rettshavere kan komme med innspill. Ryddinga må ikke være i strid med annet lovverk, f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen.

Før godkjenning av arealet skal beitearealet være ferdig ryddet, dvs. kvist og hogstavfall må være fjerna eller samlet i hauger. Beitet må være rydda og inngjerdet før tilskuddet blir betalt ut. Etter at arealet er rydda til beite, må arealet ha et visst beitetrykk slik at arealet etter hvert kan bli klassifisert som innmarksbeite.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltaka som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandla.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og grunneieren

Her kan du søke om tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite

4. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter:

Tilskudd til setring støttes med inntil kr. 5.000 pr. søker pr. år. Tilskuddet kan bli gitt til bruk som driver tradisjonell setring med levering av melk fra setra. Ordningen har samme vilkår som tilskuddordningen «Drift av seter» i Regionale miljøtilskudd i jordbruket i Innlandet.
Tilskudd til setring blir betalt ut på etterskudd, i mars året etterpå.

Leieareal

Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og eieren

Her kan du søke om støtte til melkeproduksjon på seter 

 

Saksbehandling

Søknadsfristen er 15. mars hvert år

Administrasjonen forbereder sakene, formannskapet i Ringebu fatter vedtak og kommunal klagenemd i Ringebu er klageinstans for denne ordninga.

Innvilga tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelse i inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse.