Søk
Close this search box.

Deling av eiendom

Deling betyr å endre fastsatte grensene til en eiendom. Dette gjøres ved at den nye eiendommen, dersom det blir gitt tillatelse, får et nytt gårds- og bruksnummer og nye grenser trekkes opp i matrikkelen. Dette gjør matrikkelmyndigheten i kommunen. For landbrukseiendommer kreves det en tillatelse fra landbruksmyndigheten i kommunen før man kan søke om å opprette en ny matrikkelenhet

På landbruksdirektoratet sine hjemmesider kan du lese mer om hvilke eiendommer som trenger tillatelse til deling

Skal du søke om deling av landbrukseiendom og overdra deler av eiendommen til noen andre?

Eier av landbrukseiendommen kan søke om deling av en landbrukseiendom. Kjøper av arealet kan også søke der avtalen mellom selger og kjøper gir rett til dette. En landbrukseiendom er en bebygd eller ubebygd eiendom som brukes eller kan brukes til jordbruk, skogbruk og hagebruk. Her kan du lese mer om deling av landbrukseiendom. 

Dispensasjon fra plan

Alle eiendommer i kommunene har en gjeldende arealplan. Dette kan være både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Ønsker du å bygge noe annet en det arealplanen legger opp til, må du søke om dispensasjon fra planen eller søke omregulering av planen. 

Slik søker du om dispensasjon: 

Søknad om dispensasjon skal skrives som et vanlig brev og legges ved nabovarsling og søknad om tillatelse til tiltak. Søknden skal fortelle hva det dispenseres fra og inneholde en begrunnelse for dispensasjonen. 

Her finner du informasjon og søknadsskjema for dispensasjon i Ringebu kommune. 

Her finner du informasjon og søknadsskjema for dispensasjon i Sør-Fron kommune.