Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommuner samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron.

Landbrukskontoret forvalter ulike lover, m.a. jordloven, konsesjonsloven, forpaktingsloven og skogloven, og ulike tilskuddsordninger innenfor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgiving overfor gårdbrukere og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har ellers sekretariat for politiske utvalg som behandler landbrukssaker.

I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL).

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-14.00. Det er mulig å avtale møte direkte med de ansatte i tidsrommet 08.00-15.30.

Ansatte ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Stilling Navn og kontaktinformasjon Arbeidstid Oppgaver/fagfelt
Landbrukssjef

Hans Christian Elstad
Mob: 918 19 891 
hans.christian.elstad@sor-fron.kommune.no

Alle dager Leder for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
Jordbruksrådgiver Ragnhild Sperstad
Mob: 479 02 700
rasp@sor-fron.kommune.no
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Planarbeid
Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m/boplikt
Utviklingsfondet (rydding av innmarksbeite )
Arealplaner
Nydyrking
Jordbruksrådgiver Øyann Brandstad
Mob: 915 58 623
oybr@sor-fron.kommune.no
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Konsesjonslov m/boplikt
Jordloven
Nydyrking
Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Utviklingsfondet (nydyrking)
Innovasjon Norge
Husdyrgjødsel
Økologisk landbruk
Arealplaner
SMIL-tilskudd

Jordbrukskonsulent Helene Amblie Solerød
Mob: 915 56 173
helene.amblie.solerod@sor-fron.kommune.no
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Tilskudd til drenering
Organisert beitebruk
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
Avlingssvikt
mglandbruk.no

Jordbrukskonsulent

Gro Vestues – permisjon til våren 2022
Mob: 915 43 704
gro.vestues@sor-fron.kommune.no

 

Kari Ingeborg Hårstad – Vikar
Mob: 915 43 704
kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no

Alle dager

 

Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
SMIL
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
Utviklingsfondet i Sør-Fron (nydyrking og setring)
Tilskudd til drenering
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking
mglandbruk.no

Skogbruksrådgiver

Anne Aulie – permisjon til våren 2022
Mob: 915 55 464
anne.aulie@sor-fron.kommune.no

Andrea Vestvik – Vikar
Mob: 915 55 464
andrea.vestvik@sor-fron.kommune.no

Alle dager Skogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplaner
Miljø- og utmarksrådgiver Konrad Skåravik Bryhn 
Mob: 992 75 843
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
Alle dager Motorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Friluftsliv
Forurensning, utmark
Landbrukssekretær Bente Norderud Dahl 
Mob: 915 53 838
beda@sor-fron.kommune.no
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Tidligpensjon
Tilskudd til sykdomsavløsning
Organisert beitebruk
Utviklingsfondet (kjøp av melkekvote og setring)
Sekretær MUL
Veterinærvaktordning
Årsmelding og infobrosjyre 
Økonomi og regnskap

Andre med kontorplass ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor: 

Stilling Navn og kontaktinfo Arbeidstid Oppgaver/fagfelt
Seniorrådgiver/regionstilling for Midt-Gudbrandsdal, Statsforvalteren i Innlandet Anne Berit Grasbakken
Tlf: 612 66 147
fmopabg@statsforvalteren.no
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Primærnæringsutvalget
Lokalmatproduksjon
Utviklingsarbeid
Bondens nettverk