Søk
Close this search box.

Ansatte på Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommuner samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron.

Landbrukskontoret forvalter ulike lover, m.a. jordloven, konsesjonsloven, forpaktingsloven og skogloven, og ulike tilskuddsordninger innenfor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgiving overfor gårdbrukere og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har ellers sekretariat for politiske utvalg som behandler landbrukssaker.

I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL).

 

Vakttelefon rovvilt

Ved funn av kadaver, observasjoner eller andre tegn på rovvilt kan landbrukskontoret nås ved å ringe rovvilttelefonen, som er oppe fra juni-september. Telefonnummer:
– 948 78 944

 

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-14.00. Det er mulig å avtale møte direkte med de ansatte i tidsrommet 08.00-15.30.

Ansatte ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Stilling Navn og kontaktinformasjon Arbeidstid Oppgaver/fagfelt
Landbrukssjef

Ragnhild Sperstad
Tlf. 479 02 700
Ragnhild.Sperstad@sor-fron.kommune.no

Alle dager

Leder for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
Planarbeid
Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m/boplikt
Utviklingsfondet og landbruksfondet (rydding av innmarksbeite )
Arealplaner
Nydyrking
Bondens nettverk

Jordbruksrådgiver Øyann Brandstad
Tlf. 915 58 623
oyann.brandstad@sor-fron.kommune.no

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Konsesjonslov m/boplikt
Jordloven
Nydyrking
Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Landbruksfondet (nydyrking)
Innovasjon Norge
Husdyrgjødsel
Økologisk landbruk
Arealplaner
SMIL-tilskudd
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Jordbruksrådgiver Gro Vestues Smestad
Tlf. 481 33 769
gro.vestues@sor-fron.kommune.no
Alle dager

Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
SMIL
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Utviklingsfondet i Sør-Fron (nydyrking og setring)
Produksjonssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking
mglandbruk.no
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
Bondens nettverk

Jordbrukskonsulent

Anna Aasen Slåen
Telefonnummer 940 31 559
anna.slaen@sor-fron.kommune.no

Alle dager

Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Kart og oppmåling
Tilskudd til drenering
Tilskudd til tiltak i beiteområder
FKT ordningen
Organisert beitebruk
Beitebruksplaner
Innovasjon Norge
Landbruksfondet i Ringebu (setring, kjøp av melkekvote, og rydding av innmarksbeite)
Utviklingsfondet i Sør-Fron (setring, kjøp av melkekvote, og rydding av innmarksbeite),  

Jordbrukskonsulent Helene Amblie Solerød
Tlf. 915 56 173
helene.amblie.solerod@sor-fron.kommune.no

Tirsdag
Torsdag
Fredag

Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Tilskudd til drenering
Produksjonssvikt
mglandbruk.no
Sekretær MUL
Bondens nettverk

Skogbruksrådgiver

Jostein Tromsnes
Tlf. 977 89 001
jostein.tromsnes@sor-fron.kommune.no 

Alle dager Skogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplaner
Miljø- og utmarksrådgiver Konrad Skåravik Bryhn 
Tlf. 992 75 843
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
Alle dager Motorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Friluftsliv
Forurensning, utmark

Andre med kontorplass ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor: 

Stilling Navn og kontaktinfo Arbeidstid Oppgaver/fagfelt
Seniorrådgiver/regionstilling for Midt-Gudbrandsdal, Statsforvalteren i Innlandet Anne Berit Grasbakken
Tlf. 612 66 147
fmopabg@statsforvalteren.no
Alle dager

Primærnæringsutvalget
Lokalmatproduksjon
Utviklingsarbeid
Bondens nettverk