Søknadsfrister

Oversikt over alle tilskudd

Under er tabell med de mest sentrale tilskuddsordningene for landbruket med søknadsfrister og eventuelle lokale retningslinjer. 

Tilskuddsordninger Søknadsfrist
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 15. mars og 15. oktober
Regionalt miljøtilskudd i jordbruket 15. oktober
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for
Tilskudd til tidligpensjon Ingen frist
Drenering av jordbruksjord 20. april – Ringebu og Sør-Fron
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 15. mars – Sør-Fron og Ringebu 
Landbruksmidler fra Innovasjon Norge Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende
Beitebruk  
Tilskudd til tiltak i beiteområder 15. mars. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til drift av beitelag (OBB) 15.november
Erstatning  
Avlingssvikt – klimabetingede skader 31. oktober. Før du søker må du gi kommunen beskjed om skaden, slik at de har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvise
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1.november
Naturskadeordning Innen 3 mnd etter skade
Ulike erstatningsordninger Se den enkelte ordningen
Skog  
Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak Vårplanting 1. september
Høstplanting 7. november
Tilskudd til skogkulturtiltak (planting, ungskogpleie, markberedning) 1. desember
Tilskudd til drift i vanskelig terreng (taubane, hest) Fortløpende
Tilskudd til vegbygging Fortløpende
Tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak 15. september
Tilskudd til miljøtiltak i skog 1. oktober
Kommunale tilskuddsordninger  
Utviklingsfondet i Ringebu 15. mars
Utviklingsfondet i Sør-Fron 15. mars
Regionale tilskuddsordninger  
Regionale midler til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse 1. mars og 1. oktober