Søk
Close this search box.

Organisasjoner

Ta kontakt med oss på landbrukskontoret dersom vi har uriktige opplysninger om kontaktpersoner i de ulike laga. 

Grunneierlag i Ringebu  

Telefonnummer

E-post 
Venabygd grunneigarlag  Thor Kvitrud 908 82 885 thor@kvitrud.com
Kjønås utmarkslag  Jon Einar Høystad 997 20 001 jon-einar@hoystad.no
Vekkom utmarkslag  Erik Odlo 971 48 287 erikodlo@hotmail.com
Brekkom utmarkslag  Lars Sønstevoldhaugen 941 57 791 larssoenste@outlook.com
Fåvang utmarkslag  Erik Johansen Rudrud 913 21 713 erik.rudrud@hotmail.com
Søre Stranden utmarkslag  Hans Sveipe 952 14 430 han-svei@online.no
Nordre Stranden grunneierlag  Mari Holen Berge 971 78 756 berge_mari@hotmail.com
Grunneierlag i Sør-Fron      
Ryssland og Skurdal Ryssland utmarksforvaltning BA Tor Suleng    
Ryssland Østsides grunneigarlag BA  Jan Tagestad    
Østkjølen grunneigarlag Terje Stian Bjørke    
Nordre Lia Utmarksforvaltning  Erik Andre Kvernes 915 88 470 erik.kvernes@yahoo.no
Søre Lia grunneigarlag  Olaf Forr    
Espedalen utmarkslag  Ole Petter Foss    
Beite- og gjeterlag i Ringebu      
Ramshytta gjetarlag  Helge Roar Husom 915 34 601 helge-roar.husom@venabygd.net
Vekkom saugjetarlag  Tor-Håkon Berget 971 25 321 torh@hotmail.com
Brekkom fellesdrift  Jostein Tromsnes 977 89 001 jl-troms@online.no
Fåvang gjeterlag Per Arne Kleven 906 22 587 pekleven@online.no
Vestsida beitelag  Lars Dalbakk 452 84 357 larsdalbakk@hotmail.com
Brettingsdalen fegjeting  Bjørn Haugen 959 40 128 b-haug5@online.no
Stulskjølen beitelag  Ole Høystad 909 69 519 olehoystad@hotmail.com
Dørdalen beitelag SA Mari Holen Berge 971 78 756 berge_mari@hotmail.com
Beite- og gjeterlag i Sør-Fron      
Børkdalsfjellet beitelag  Pål Egil Rønn 909 57 713 pe@ronn.no
Gjelseter og Vallen beitelag Stig Grytting 913 06 750 post@grytting.com
Vestkjølen Beitelag Anne Kate Isumhaugen 901 18 975 annekate.isumhaugen@gmail.com
Østkjølen og Vuludalen Beitelag Lars Ole Auglestad 913 42 140 l-augle@online.no
Norsk sau og geit      
Ringebu sau og geit Jan Erik Brenden 911 71 680 jan-bren@online.no
Fåvang sau og geit Håvard Amrud 940 57 389 amrud@online.no
Sør-Fron sau og geit Erik Blakstad Haave 99 48 43 43 nordrehove@gmail.com
Skogeierlag      
Ringebu – Fåvang skogeierlag Terje Rotås 952 79 843 rotaas@outlook.com
Fron skogeierlag Jonas Ottesen 913 62 277 joottes@gmail.com
Bonde- og småbrukerlag       
Ringebu-  Fåvang Bonde- og småbrukerlag Thomas Ødegård 996 31 918 tho.o@online.no  
Sør-Fron Bonde- og småbrukerlag Jon Arild Heggelihaugen 908 21 658 jo-arilh@hotmail.no
Bondelaget      
Ringebu Fåvang Bondelag Knut Evensen 905 75 919 knut.evensen@nortura.no
Sør-Fron Bondelag Anders Bergseth 958 85 047 anders@bergseth.org
Primærnæringsutvalget  Utviklingsplan for landbruket i Midt-Gudbrandsdal 2019-2022
Nord-Fron Bondelag  Marthe Dypdalen (leder) 915 48 144 mdypdalen@yahoo.no
Fåvang Bondelag Knut Evensen 905 75 919 knut.evensen@nortura.no
Sør-Fron Bonde- og småbrukerlag Kristian Bredeveien 456 04 136 bredeve@online.no
Nord-Fron Bonde- og småbrukerlag Jan Ove Karenstuen 415 76 370 jan-ka@online.no
Ringebu-Fåvang Skogeierlag John Madssveen 975 14 749 madssveenj@gmail.com