Søk
Close this search box.

Journal over plantevernmidler

I søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket skal du svare på om du har journal over plantevernmidler som ble brukt i vekstsesongen. Hvis du ikke har det, blir du spurt om du har brukt plantevernmidler. Alle foretak som bruker plantevernmidler må ha journal over plantevernmidler som brukes.  

Journalen skal inneholde opplysninger om 

  • navn på plantevernmidlet  
  • tidspunkt for behandling  
  • dosen som ble brukt  
  • området og veksten som plantevernmidlet ble brukt på.


Har det blitt brukt plantevernmidler og foretaket ikke har slik journal eller journalen er mangelfull, vil tilskuddet avkortes (reduseres). Dette gjelder også hvis foretaket ikke kan legge fram slike journaler for de tre siste årene.

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukerne inneha et autorisasjonsbevis, og såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet. 

Ordningen er for de som bruker plantevernmidler for eksempel gårdbrukere, gartnere, skogbrukere, tilsatte i bedrifter, skoler og offentlig håndtering. Er du tvil for å få bevis, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen før kursstart.

Utfyllende informasjon om plantevern finner du på landbruksdirektoratet sin hjemmeside. 

Ønsker du å ta kurset, bes du om å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving(NLR) i din region, eller se på hjemmesiden til NLR for kommende kurs.  

Utgått sertifikat?

Ønsker du å fornye autorisasjonsbeviset kan du lese mer om dette på Mattilsynet sine nettsider.  

Autorisasjon for bruk av gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at også eiere og leiere av landbrukseiendom kan bruke noen av de profesjonelle gangermidlene til bekjempelse på egen eller leid landbrukseiendom. Preparatene som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjonen i gnagerbekjempelse har følgende tekst på etiketten: «Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon».

Forutsetningen for å få autorisasjon er at man:

  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har tatt tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i for eksempel åker. Hvilke preparater som vil være tilgjengelige av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Bestemmelser om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Kurs

Ønsker du å ta kurset, bes du om å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving i din region, eller se på hjemmesiden til NLR for kommende kurs

På mattilsynet sin hjemmeside kan du finne utfyllende informasjon om autorisasjon for bruk av gnagermidler.