Søk
Close this search box.

Bruk av viltkamera og saltstein i utmarka

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) vil minne om reglene knyttet til bruk av viltkamera og forbudet mot utlegging av saltstein til hjortevilt i utmark.

Viltkamera

Bruk av viltkamera for å ta bilder av dyrelivet er både spennende og nyttig. Det er også fullt lovlig, så lenge en følger noen enkle retningslinjer. Sørg derfor for å gjøre følgende dersom du har tenkt å plassere ut viltkamera:

  • Innhent grunneiers tillatelse. Dersom kameraet er tenkt plassert innenfor grensene til Statskog må en sende en skriftlig søknad med eksakt kartfesting hvor kameraet skal stå til e-post: friluftstorget@statskog.no
  • Dersom kameraet plasseres innenfor verneområder må tillatelse fra vernemyndighetene innhentes/avklares.
  • Plasser kameraet på et sted hvor det er usannsynlig at folk ferdes.
  • Sett opp kameraet på en slik måte at man unngår at forbipasserende folk blir fotografert.
  • Merk kameraet med navn, adresse, kontaktinformasjon og formålet med kameraet.
  • Merk lokaliteten med informasjon om at kameraet er satt opp.
  • Dersom kameraet tar bilder av mennesker skal bildene slettes umiddelbart.

Saltstein

For å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD/skrantesjuke) mellom hjortedyr og til hjortedyr ble det i 2016 vedtatt en forskrift som forbyr å legge ut fôr og saltstein/slikkesteiner til ville hjortedyr, jf. § 6 i forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913

Dette forbudet gjelder ennå.

Selv om det er forbud, kan Mattilsynet likevel gi tillatelse til:

  • Kortvarig fôring i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.
  • Kortvarig nødfôring i områder der CWD ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrvelferdsproblem.
  • Planmessig fôring i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der CWD ikke er påvist.

MGL vil oppfordre alle som leser dette om å informere de som kan ha interesse av det om gjeldende regelverk knyttet til bruk av viltkamera og saltstein.