Søk
Close this search box.

Jordleie

Eiere av eiendom med jordbruksareal som skal leie ut jorda, skal sende inn kopi av leiekontrakten til kommunen. Dette gjelder ved utleie av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Kommunen gjennomgår kontrakten og ser at lovsatte kriterier blir oppfylt.

Les mer om hvordan du fyller ut skjema her og hvilke kriterier avtalen må oppfylle for at kommunen godkjenner avtalen

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har en egen mal for jordleie:

Jordleieavtale

 

Du kan søke om lemping av vilkårene

Loven åpner opp for at du etter søknad kan be om lemping av enkelte av vilkårene nevnt ovenfor. Det vanligste å søke lemping fra er leietiden, fordi mange eier og leiere har behov for en mer fleksibel avtale, for eksempel hvis man driver vekstskifte. Du kan ikke søke lemping om at søknaden skal være skriftlig.

Når du sender inn kopi av leiekontrakten til kommunen skal det legges ved et skriv som forklarer hvilke vilkår du ønsker lemping fra.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har en mal for søknad om fritak fra driveplikt: 

Skjema om fritak fra driveplikt