Søk
Close this search box.

Landbrukseiendommer i dødsbo

Om bestemmelsen

Desember 2020 ble det vedtatt ny §99a i arveloven. Bestemmelsen setter en frist for at dødsbo innen tre år overfører landbrukseiendom i boet til ny eier. 
Bestemmelsen gjelder der det i et dødsbo inngår en landbrukseiendom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Bestemmelsen tredde i kraft 01.01.2022. 
I de tilfeller der arvelateren er død før bestemmelsen trer i kraft, regnes treårsfristen fra tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsen, og ikke fra tidspunktet for arvelaterens død. 

Formålet med bestemmelsen er å hindre at produktive landbrukseiendommer blir værende i dødsbo over lang tid. Driften av eiendommen kan lide under fraværet av en aktiv eier. Driften av omliggende eiendommer kan også påvirkes negativt ettersom det kan bli vanskelig å få boet med på utvikling av eller deltakelse i felles prosjekter i området. Dødsfall blant arvingene kan også bety at det oppstår flere dødsbo på eiersiden, og det kan vanskeliggjøre drift av eiendommen. 

Dødsboets plikter

Plikten til å overdra eiendommen innen tre år fra arvelaterens død er en plikt til å sørge for at eiendommen overdras til en ny eier. Overdragelsen dokumenteres ved at den nye eieren har tinglyst ervervet. Plikten til å overføre eiendommen til en ny eier innen tre år omfatter også tilfeller der en sameieandel i en slik landbrukseiendom inngår i dødsboet. Det innebærer at hvor to personer eier en landbrukseiendom sammen og den ene dør, må sameieandelen til den som er død overdras til ny eier. Ny eier kan for eksempel være den andre sameieren eller en tredjepart. 
En ny eier kan også være lengstlevende ektefelle eller samboer. Uavhengig av om en overtar eiendommen eller blir sittende i uskifte vil man anses som ny eier. I begge tilfeller er vilkåret i loven oppfylt. 

Søknad om forlenget frist

Kommunen kan etter søknad forlenge fristen for å overføre boet til ny eier dersom det foreligger særlige grunner. Dette innebærer at kommunen må ta stilling til om søknaden skal avslås eller om den vil tillate forlengelse av fristen. 
Oversittes fristen «kan» kommunen kreve tvangssalg etter konsesjonsloven § 19

Kommunens oppgave

Etter bestemmelsen har kommunen tre oppgaver:

  1. varsle dødsboet om fristen innen ett år etter dødsfallet
  2. behandle en eventuell søknad om forlengelse av fristen
  3. ta stilling til om det skal kreves tvangssalg etter konsesjonsloven § 19 dersom fristen ikke overholdes. 

 

Her finner du veileder til Arveloven § 99a om landbrukseiendommer i dødsbo