Søk
Close this search box.

Ringebu kommune bevilger 2 mill. til kompensasjon for kjøp av kunstgjødsel 2022

Om ordningen

Formannskapet i Ringebu kommune vedtok i møte av 25.04.2022 at kommunen skal bevilge et ekstraordinært tilskudd/krisepakke til kjøp av kunstgjødsel til jordbruket inneværende år. Bakgrunnen er blant annet prisøkningen på kunstgjødsel siste året. Ordningen er gjeldene med forbehold om at vedtaket blir endelig godkjent i kommunestyret i møte den 24.05.2022. 

Søknadsberettigede er foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 i Ringebu kommune (for søknadsomgangen 2021). Tilskuddsgrunnlaget er omsøkt daa fulldyrka jord og overflatedyrka jord, jf. søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2021. 

Kommunestyret bevilger 2 millioner kroner til kompensasjon for kjøp av kunstgjødsel. Tilskuddsbeløpet vil utgjøre ca. 50 kr/daa. Det settes en øvrig grense pr foretak på kr 50.000 eller maksimalt 30 % av dokumenterte kostnader. I søknaden skal det legges ved kvittering for innkjøpt gjødsel i perioden 01.07.2021-01.06.2022. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen for Ringebu kommune er 01.06.2022. Saksbehandling vil skje etter fristens utløp. 

Her finner du søknadsskjema