Søk
Close this search box.

Innmarksbeite som spredeareal

Rydda beite

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det betyr at hvis det skal spres husdyrgjødsel på innmarksbeiter, må dette godkjennes av kommunen på forhånd etter søknad. Send en epost med beskrivelse av arealet, type og mengde husdyrgjødsel og kartutsnitt til post@ringebu.kommune.no eller postmottak@sor-fron.kommune.no. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal. 

Areal med innmarksbeiter som gjødsles, skal også være med i gjødselplanen. For innmarksbeite og annet areal som ikke gjødsles, trengs det ikke jordprøver, kun en kommentar i planen om at arealet ikke blir gjødslet. Dersom innmarksbeiter gjødsles, skal det også tas jordprøver og utarbeides gjødslingsplan på lik linje som fulldyrka/overflatedyrka jord.