Søk
Close this search box.

Ringebu kommune bevilger 2 millioner til kompensasjon for kjøp av kunstgjødsel 2022

Om ordningen

Kommunestyret i Ringebu vedtok i møte av 24.05.2022 å bevilge et ekstraordinært tilskudd til kjøp av kunstgjødsel. Dette med bakgrunn i svært stor prisstigning på blant annet kunstgjødsel det siste året. 

Søknadsberettigede er foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 i Ringebu. Nye foretak som har tatt over driften i perioden gjelder også og nye leieforhold gitt at tidligere
driver ikke søker. Tilskuddsgrunnlaget er omsøkt daa fulldyrka og overflatedyrka jord, jf. Søknad om produksjonstilskudd og avløser tilskudd 2021.

Kommunestyret bevilger inntil 2 mill. kr til denne ekstraordinære tilskuddsordningen og kommunedirektør får i oppgave å fordele tilskuddet etter gitte kriterier i pkt. 4. Kommunestyret ber samtidig om at det blir gitt en orientering i etterkant av ordningen.

Tilskuddsbeløpet vil utgjøre 50 kr/daa. I søknaden skal det legges ved kvittering på innkjøpt gjødsel i perioden 01.07.2021-01.06.2022. Det settes en øvre grense pr foretak på kr 50.000 og maksimalt 30% av dokumenterte kostnader. Det utarbeides et eget elektronisk søknadsskjema som vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist

Søknadsfrist var 01.06.2022, søknadene blir behandlet fortløpende.