Søk
Close this search box.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket(NMSK) blir forvalta av kommunen.

Til grunn for disse tilskuddsordningene ligger Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Formål

Formålet med tilskuddsordningen får frem av § 1 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket: » Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet». 

Tilskuddet kan omfatte: 

Tilskuddsordningene kan omfatte tilskudd til skogkulturarbeid, bygging av skogsveier, miljøtiltak i skog, driftstilskudd til drift med taubane og hest, uttak av virke til bioenergi og tilskudd til tiltak. Tilskuddsordningen kan og omfatta prosjekt som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, så fremt tiltaket/prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket.

Det skal ikke gid tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd. 

Regionale retningslinjer: 

Utfra NMSK-forskrifta § 3 skal det utarbeides overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Dette skal foregå i dialog mellom Statsforvalteren, kommunen og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt. 
Tiltaksstrategi for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2022

Søknadsskjema: 

Det skal søkes på elektronisk søknadsskjema via Altinn, skjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.