Søk
Close this search box.

Sør-Fron kommune bevilger 1,5 mill. til kompensasjon for kjøp av kunstgjødsel 2022

Om ordningen

Kommunestyret i Sør-Fron kommune vedtok i møte av 28.04.2022 at kommunen skal bevilge et ekstraordinært tilskudd til kjøp av kunstgjødsel til jordbruket inneværende år. Dette med bakgrunn i svært stor prisstigning på blant annet kunstgjødsel siste året.

Søknadsberettigede er foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 i Sør-Fron kommune. Tilskuddsgrunnlaget er omsøkt daa fulldyrka og overflatedyrka jord, jf. søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2021. 

Kommunestyret bevilger inntil 1,5 millioner kroner til denne ekstraordinære tilskuddsordningen.
Tilskuddsbeløpet vil utgjøre 50 kr/daa. I søknaden skal det legges ved kvittering på innkjøpt gjødsel i perioden 01.07.2021-01.07.2022. Det settes en øvre grense pr foretak på kr 50.000 og maksimalt 30% av dokumenterte kostnader. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist var 01.07.2022 og søknader behandles og utbetales fortløpende.