Søk
Close this search box.

Statsforvalteren informerer – Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtiltak for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene for jordbruket.

I jordbruksavtalen 2022-2023 har Innlandet fått tildelt 170,6 millioner kr til bruk på RMP-tiltak.

Satsene for RMP-tiltak i 2022 er fastsatt uti fra forventet omsøking og tilgjengelig tildeling. Føringer gitt i jordbruksavtalen er fulgt.

En del av tildelingen, 18,5 mill. kr er øremerket tiltak som for oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som skal stimulere til avrenningsreduserende tiltak. Avrenningsreduserende tiltak har derfor fått økte satser. Det dreier seg om ingen jordarbeiding om høsten, vegetasjonssoner, fangvekster og miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Setring med mjølkeproduksjon er også prioritert med en større økning i sats i tillegg til differensiering mellom 4 og 6 uker på setra.

Her kommer oversikt over foreløpige satser for alle RMP-tiltak vedlagt  Endelige satser blir fastsatt i januar 2023 når Statsforvalteren har full oversikt over omfanget av tiltakene det er søkt om.