Søk
Close this search box.

Husk telledato 1. oktober og søknadsfrist

Søknadsskjema for del 2 av produksjonstilskudd og avløsertilskudd er nå åpen. Telledato er 1.oktober og søknadsfrist 15.oktober. Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd kan sendes elektronisk via Altinn. 

Både husdyrprodusenter og planteprodusenter skal søke ved del 2. I søknaden skal du oppgi: 

Planteproduksjon

  • eiendommen(e) foretaket disponerer areal på inneværende vekstsesong og hvor stort areal foretaket disponerer på den enkelte eiendommen, fordelt på markslag
  • antall dekar foretaket har disponert og brukt i sin planteproduksjon inneværende vekstsesong, fordelt etter vekster
  • mengde egenprodusert grovfôr som har blitt solgt (gjelder foretak som har solgt egenprodusert grovfôr).
  • mengde (kilo/antall) frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) og matpotet dyrket i Nord-Norge som er solgt i søknadsåret

Husdyrproduksjon

  • antall dyr foretaket disponerte 1. oktober i søknadsåret, fordelt på dyreslag
  • antall livdyr av kylling og kalkun som har blitt solgt i søknadsåret
  • hvis du slakter gris, kylling, kalkun, ender eller gjess i løpet av søknadsåret, må du krysse av for at Landbruksdirektoratet kan hente opplysninger fra Leveransedatabasen. Hvis du ikke krysser av, vil du ikke motta tilskudd for dyrene som er levert til slakt.
  • antall dyr som har vært på beite og/eller utmarksbeite
  • antall bevaringsverdige husdyrraser foretaket disponerte 1. oktober  i søknadsåret (gjelder foretak som disponerer bevaringsverdige husdyrraser).
  • husdyrprodusenter må svare på om de søker om avløsertilskudd og i så fall fylle ut hvilke utgifter foretaket har hatt til avløsning.


Søknadskjema for Regionale miljøtilskudd i jordbruket er også åpent og har søknadsfrist 15.oktober. Søknad kan sendes elektronisk via Altinn. 
Veiledningshefte for 2022 ligger på hjemmesiden til Statsforvalteren i Innlandet.