Søk
Close this search box.

Resultat etter kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i Sør-Fron og Ringebu 

Rundballer

Landbrukskontoret kontrollerer hver høst en andel av alle søknadene om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Noen ganger kontrolleres alle opplysninger i søknaden, mens andre ganger velger vi ut enkelte deler av søknaden som blir kontrollert.  På de fleste av søknadene finner vi ingen feil. Det viser at de fleste gardbrukerne kjenner regelverket, søker riktig og dermed får rett tilskudd i samsvar med sin drift. I enkelte tilfeller ser vi at søkerne kunne ha fått mer i tilskudd enn de har søkt om. Er du usikker når du søker, ta gjerne kontakt med landbrukskontoret. Dessverre ser vi også noen feil når vi er ute på kontroll, og enkelte feil kan få forholdsvis store økonomiske konsekvenser.

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd 
I søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd er den vanligste feilen feil i dyretall på telledato. For å unngå dette er det viktig at man faktisk teller dyrene man har i fjøset 1. mars og 1. oktober, og ikke ukritisk stoler på sauekontrollen, kukontrollen og lignende.  

Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) 
I RMP-søknadene er det flere vanlige feil: 

  • Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten gjelder kun på areal med ettårige vekster, ikke flerårig eng.  
  • Ved søknad om tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong, kan du ikke spre husdyrgjødsel på noe areal om høsten. All husdyrgjødsel du skal spre må være spredd før 1. september. 
  • For alle gjødselordningene i RMP gjelder at arealet skal høstes eller beites etter siste spredning. Det betyr at på areal du sprer husdyrgjødsel på om høsten og dermed ikke rekker å høste etter siste spredning, kan du ikke søke tilskudd til bruk av stripespreder, rask nedmolding eller spredning i vekstsesong.
  • Tilskuddet “Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark” gjelder kun innmarksbeiter, ikke fulldyrka areal, og arealet må ligge innenfor det verdifulle kulturlandskapet “Harpefoss-Frya”. 


Sjekk kartgrunnlaget før du søker

Det skjer stadig endringer i kartgrunnlaget for søknadene, også endringer du som grunneier ikke nødvendigvis kjenner til. Det kan være feks endringer i AR5 gjort av landbrukskontoret eller NIBIO etter flyfoto, eller nye naturtypekartlegginger. Dette kan ha betydning for tilskuddet ditt. Det er derfor viktig at du sjekker gardskart når du søker, slik at søknaden din blir rett.

Husk å sjekke gjødslingsplanen din 
Så godt som alle vi kontrollerer har en gjødslingsplan, men litt for mange har dessverre en plan med mangler i henhold til regelverket. Typiske feil ved planen er for gamle jordprøver og skifter som ikke er med. Når du får gjødslingsplanen din, pass på at alt areal du søker produksjonstilskudd på er med i planen, også areal som ikke gjødsles. Du er selv ansvarlig for at gjødslingsplanen din er i orden, selv om det er NLR som har utarbeidet planen din.  

Dersom gjødslingsplanen din ikke er i tråd med regelverket, kan tilskuddet ditt avkortes med opptil 20 % av areal- og kulturlandskapstilskuddet og 50 % av det regionale miljøtilskuddet. Har du ikke gjødslingsplan i det hele tatt avkortes areal- og kulturlandskapstilskuddet med 20 % og hele det regionale miljøtilskuddet.  

I tillegg kan du avkortes tilsvarende beløp enda en gang, for feilopplysninger. Dermed kan den totale avkortingen for mangelfull gjødslingsplan bli ganske høye beløp. Så vær påpasselig med at gjødslingsplanen din er i orden. 

Inngrep i kulturlandskapet 
Forskrift om produksjonstilskudd sier at tilskuddet ditt skal avkortes dersom det er gjort “inngrep som forringer kulturlandskapet” eller dersom ”jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring”. Dette vil si at dersom du har fjernet åkerholmer, steingjerder eller ferdselsårer, lukket bekker eller gjort andre inngrep i kulturlandskapet uten tillatelse fra landbrukskontoret, skal tilskuddet ditt avkortes. Det samme gjelder om du ikke har en vegetasjonssone mot vassdrag på minimum to meter.  

Normene for avkorting ved inngrep i kulturlandskapet er 50 % av areal- og kulturlandskapstilskuddet og kr 20 000 pluss kr 1000 pr meter med manglende vegetasjonssone mot vassdrag. Vi gjør også oppmerksom på at det er du som søker tilskudd som er ansvarlig for at arealet har en vegetasjonssone. Det betyr at dersom du leier et areal hvor eier eller andre fjerner vegetasjonssona, risikerer du at tilskuddet ditt avkortes.