Søk
Close this search box.

Nytt landbruksfond i Ringebu kommune

Rydda beite

Kommunestyret i Ringebu kommune vedtok 14.02.2023 i sak 006/23 nytt landbruksfond i Ringebu kommune. Tidligere har Ringebu kommune bevilget midler til landbruksrelaterte søknader fra utviklingsfondet i Ringebu kommune. Det har nå blitt opprettet et eget kommunalt fond for landbruksbasert næringsutvikling i kommunen

Ordningene det ble gitt tilskudd til gjennom utviklingsfondet er blitt videreført. Dette gjelder tilskudd til nydyrking, seterdrift, kjøp av melkekvote og rydding av nytt innmarksbeite. I tillegg er det mulig å søke tilskudd til andre landbrukstiltak, mindre landbrukstiltak ved generasjonsskifte og tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket.

Søknadsfristen er satt til 20. april hvert år.

Les mer om de enkelte ordningene og finn søknadsskjema her