Søk
Close this search box.

Forlenget frist for overflatespredning av husdyrgjødsel og RMP-tilskudd

Mye nedbør og flom har ført til at mange ikke har fått tatt slåtten og spredt husdyrgjødsla. Landbruks- og matdepartementet har med bakgrunn i dette utvida fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel på eng fra 1.september til 1.oktober.

Dette er en midlertidig endring av gjødselvareforskriften. Endringen gjelder områder berørt av flom og store nedbørsmengder. Statsforvalteren mener hele Innlandet fylke er berørt, og den midlertidige spredefristen 1. oktober gjelder derfor hele Innlandet fylke.

Hvilke konsekvenser får dette for RMP-tilskuddet – tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning?

Vilkårene i RMP-forskriften er fortsatt gjeldende. Alle areal det gis tilskudd til miljøvennlig spredning for, må høstes eller beites etter siste spredning i 2023.

For tiltakene nedlegging og nedfelling kan det gis tilskudd for arealer der det er brukt slik utstyr selv om foretaket sprer husdyrgjødsel på andre arealer etter siste høsting.

For tiltaket spredning om våren eller i vekstsesongen kan det ikke gis tilskudd dersom foretaket har spredd noe etter siste høsting på noen av arealene foretaket disponerer.

Veileder for regionale miljøtilskudd i Innlandet (RMP-tilskuddet) 2023 finner du her.