Søk
Close this search box.

Om opprydding og håndtering av avfall etter ekstremværet «Hans»

Ekstremværet «Hans» har medført større utfordringer enn normalt når det gjelder opprydding og håndtering av avfall. Store mengder fôr blitt ødelagt, både på grunn av at rundballer er tatt av flomvann, men også fordi grasarealer har blitt stående under vann som er forurenset.

Statsforvalteren har sammenfattet en orientering til kommunene om hvilke regler som gjelder etter forurensnings- og avfallsregelverket. I tillegg videreformidler de informasjon fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Denne artikkelen er en oppsummering av dette brevet, her kan du lese det i sin helhet: Om opprydding og håndtering av avfall etter ekstremværet Hans  


Generelt om avfallsregelverket
Hvilke regler som gjelder for håndtering av avfallet avhenger av om avfallet er husholdningsavfall eller næringsavfall. Avfall som følge av flommen og oversvømmelsene, som privatpersoner samler opp, er husholdningsavfall. Kommunen har plikt til å motta husholdningsavfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning. I særlige tilfeller kan Miljødirektoratet gi samtykke til «annen disponering» av næringsavfall. Et lovlig avfallsanlegg er et avfallsmottak med tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot den aktuelle avfallstypen. Ved gjenvinning kommer avfall til nytte (og opphører å være avfall) ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller at avfallet bearbeides slik at det kan brukes på nytt (materialgjenvinning).


Når blir graset avfall?

Det er dyreeier som er ansvarlig for at fôret er trygt. Flommen kan ha bidratt til å forurense gras med sykdomsframkallende bakterier og/eller mineralpartikler. Innholdet i mange rundballer som har blitt tatt av flommen, kan også ha blitt ødelagt. Flommen kan også ha lagt igjen annet avfall som kan være svært skadelig for dyr hvis de får det i seg. Mattilsynet har lagt ut nærmere veiledning om dette på sine nettsider:
• Ekstremværet «Hans»: Veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer | Mattilsynet


Håndtering av organisk avfall

Innsamlet avfall etter flommen og avfall som oppstår i virksomheter, eksempelvis gras som må slås, men ikke er egnet som fôr, er å anse som næringsavfall. Slikt avfall må enten gjennomgå gjenvinning eller leveres til lovlig avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 

Gjenvinning av avfall på egen eiendom
Lokal håndtering av organisk avfall kan ofte være miljømessig den beste løsningen. Det er forbudt å deponere organisk avfall etter forurensningsregelverket. Gras som er uegnet som fôr og innholdet i skadede rundballer kan komposteres. Det vil være en form for gjenvinning av avfallet, ved at det omdannes til jord. Det er viktig å følge opp slik kompostering på rett måte, både med tilsats av strukturmateriale og vending av ranker, for å sikre at det skjer en tilfredsstillende omdanning av det organiske materialet. Slik kompostering hos den enkelte landbruksvirksomhet er ikke søknadspliktig. Det er likevel viktig at kompostering av organisk avfall skjer på egnede arealer, med god avstand til vann og vassdrag og på flomsikker mark. Velg egnede arealer med tanke på å redusere risikoen for avrenning fra komposthaugene/-rankene, eventuelt gjennomføre tiltak som kan redusere slik risiko.


Innsamling og håndtering av trevirke m.m.

På samme måte som gras og annet organisk avfall kan komposteres hos den enkelte landbruksvirksomhet, kan også tørt rydningsvirke o.l. i mindre mengder brennes. Slik brenning må skje i tråd med eventuell lokal forskrift om åpen brenning mv. Dersom det oppstår behov for å samle sammen drivved og -tømmer o.l. som har blitt liggende igjen på jordbruksarealer etter flommen, må det gjøres en nærmere vurdering av videre håndtering av dette avfallet. 

 

Annet avfall og videre opprydding
Alt avfall bør, dersom det er mulig, sorteres i ulike avfallstyper og sendes til materialgjenvinning. Dette innebærer å sende avfallet til et godkjent avfallsmottak som tar imot denne avfallstypen.

Landbruksplast skal sorteres ut og leveres til materialgjenvinning.


Kommunen kan pålegge opprydding

Kommunen har ansvar for å følge opp forsøplingssaker i kommunen sin. Kommunene kan pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp eller dekke kostnader noen har hatt til opprydding. I en flomsituasjon vil det være vanskelig å spore hvor avfallet stammer fra, noe som gjør det utfordrende å peke på en ansvarlig for forsøplingen. Kommunene har ikke plikt til å rydde opp i forsøpling hvor det ikke kan pekes på en ansvarlig, og de har heller ikke gebyrinntekter som er ment å dekke slik opprydding. Ved ulovlig forurensning som er knyttet til forsøpling, kan kommunen også gi pålegg

 

Tilskudd til frivillig rydding

Selv om det er gjort en stor innsats mange steder for å hente opp rundballer som ble tatt av flomvann under ekstremværet «Hans», ligger det fortsatt igjen mange rundballer og landbruksplast langs vassdragene våre. Det er mulig å søke tilskudd til opprydding fra Handelens miljøfond. Søknader om opprydning av plastforsøpling etter uværet «Hans» behandles fortløpende:

Frivillig rydding – Handelens Miljøfond (handelensmiljofond.no)

 

Disponering av jord og stein som ikke er forurenset

Ekstremværet «Hans» har også medført store behov for å rydde opp i jord- og flomskred. Forutsetning for disponering av overskytende jord- og steinmasser som ikke er forurenset, er at muligheter for gjenvinning er vurdert og at disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven. Statsforvalteren i Innlandet krever at alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, må søke om særskilt tillatelse til denne virksomheten etter forurensningsloven. Kravet omfatter også aktører som allerede driver slik virksomhet.

 

Spesielt om rydding i verneområder
I verneområder skal rydding av avfall etter ekstremvær alltid skje i samråd med vernemyndigheten.  I verneområdene der det foregår jordbruk innenfor vernegrensene, som for eksempel Fåvang naturreservat, kan jordbruket selv rydde inn rundballer og plast som ligger tilgjengelig fra jordene innenfor hjemmelen i den enkelte verneforskriften til å drive jordbruk i området. Hvis fjerning av rundballene ligger vanskelig til, og særlig hvis det kreves fjerning av kratt eller hogst for å komme til, må ryddinga gjøres i samråd med kommunen.