Søk
Close this search box.

Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd 15. oktober

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket er åpent fra 15. september. Fristen for å søke er 15. oktober.

Her finner du lenke til søknadsskjema og veileder for hvordan du fyller ut skjema

Lenke til veiledningshefte for regionale miljøtilskudd 2023

I tillegg til foreløpige satser beskriver den tiltakene og hvilke vilkår en må oppfylle for å være berettiget tilskudd. Den som søker tilskudd må sette seg godt inn i vilkårene og har sjøl ansvar for at søknaden er riktig utfylt.

De nye tiltakene er:

 • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugler
 • Direktesådd høstkorn og høstoljevekster
 • Spredning av biokull

Disse og andre endringer i tilskuddsordningen blir beskrevet i veileder. 

Gir riktige opplysninger i søknaden din

Landbrukskontoret har ikke anledning til å gjøre endringer i søknaden din. Pass derfor på at du får med alle opplysninger. Ta gjerne kontakt med oss før endringsfristen er ute om du er usikker. Vi oppfordrer nye søkere til å ta kontakt.

Før søknadsfristen har gått ut kan du endre søknaden din så mange ganger du vil. Husk å sende inn søknaden på nytt etter at du har gjort endringer, og sjekk at du har fått inn ny kvittering i Altinn på at søknaden er sendt.
Søknader som er levert innen 15. oktober kan gjenåpnes og endres via Altinn innen 29. oktober uten at det blir gjort trekk i tilskuddet. Dette gjelder ikke «drift av beitelag». Du må sende inn den endrete søknaden på nytt for å ha en gyldig innsendt søknad. Dersom kommunen allerede har startet behandlingen av søknaden, må du kontakte kommunen for å få endret opplysningene i søknaden.

Hvis du vil fjerne et tiltak du har søkt om tilskudd til etter at du ikke lenger kan endre søknaden sjøl, må du ta kontakt med kommunen så raskt som mulig, med kart over arealet/tiltaket du vil fjerne fra søknaden

Import av tegninger fra tidligere år

Har du tegnet inn og fått godkjent tiltak i tidligere søknadsår (2019-2022), kan de importeres til årets søknad slik at du slipper å tegne de inn på nytt. Du kan justere kartet etter import av kartfigurer fra tidligere søknader. Det er likevel noen tiltak som har endret tiltakskode, slik at det er nødvendig å tegne dem inn på nytt sjøl om du har søkt tidligere:

 • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
 • Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (tegnes nå inn som «skjøtsel av trua naturtyper»)
 • Soner for pollinerende insekter
 • Spredning av all husdyrgjødsel om våren/vekstsesong
 • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding tegnes inn på nytt som «spredning av husdyrgjødsel om våren eller vekstsesongen – nedmolding innen 2 timer»
 • Nedlegging av husdyrgjødsel
 • Nedfelling av husdyrgjødsel
 • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselslange
 • Fangvekster som underkultur
 • Fangvekster sådd etter høsting

 

Vær også oppmerksom på at det for «skjøtsel for kulturhistoriske områder» nå er et tak på 80 daa per foretak (før 20 daa pr. seter/dyrkingsfelt). Hvis du har tegnet inn mindre enn 80 daa seterareal tidligere, men egentlig driver mer areal, må du sjøl justere inntegningen på kartet.

 

Trenger du veiledning under søknadsomgangen?

Landbrukskontoret har åpne dører hele søknadsperioden i tidsrommet 9 – 15. Det er mulig å avtale tidspunkt med saksbehandler i uke 40. Her finner du kontaktinformasjon til ansatte