Søk
Close this search box.

Resultat etter kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i Sør-Fron og Ringebu 

Rundballer

Landbrukskontoret kontrollerer hver høst en andel av alle søknadene om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Noen ganger kontrolleres alle opplysninger i søknaden, mens andre ganger velger vi ut enkelte deler av søknaden som blir kontrollert.  På de fleste av søknadene finner vi ingen feil. Det viser at de fleste gardbrukerne kjenner regelverket, søker riktig og dermed får rett tilskudd i samsvar med sin drift. I enkelte tilfeller ser vi at søkerne kunne ha fått mer i tilskudd enn de har søkt om. Er du usikker når du søker, ta gjerne kontakt med landbrukskontoret. Dessverre ser vi også noen feil når vi er ute på kontroll, og enkelte feil kan få forholdsvis store økonomiske konsekvenser. 

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd  
I søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd er den vanligste feilen feil i dyretall på telledato. For å unngå dette er det viktig at man faktisk teller dyrene man har i fjøset 1. mars og 1. oktober, og ikke ukritisk stoler på sauekontrollen, kukontrollen og lignende.   

Vi ser også at enkelte har glemt eller misforstått regelverket for dyr på beite. Ta gjerne en ekstra kikk på søknaden din før du sender inn, og gjerne sammenligne den med fjorårets søknad. Er du usikker på om du har fylt inn rett, ta kontakt med landbrukskontoret før endringsfristen er gått ut. 

Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP)  
Etter endringen i regelverket gjeldende fra 2023, ser vi at en del går glipp av tilskudd i søknadsomgangen for 2023. Landbrukskontoret har ikke hjemmel til å legge til tiltak etter at endringsfristen er gått ut. Det er derfor viktig at du kontakter landbrukskontoret før fristen er gått ut, om du har hatt problemer med søknaden din eller det var tiltak du ikke greide å tegne inn i kartet. 

Det er særlig på seterareal og innmarksbeiter innenfor det verdifulle kulturlandskapet «Harpefoss-Frya» vi ser mangler i 2023. 

Det er også flere gjentakende feil:  

  • Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten gjelder kun på areal med ettårige vekster, ikke flerårig eng.   
  • Ved søknad om tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong, kan du ikke spre husdyrgjødsel på noe areal om høsten. All husdyrgjødsel du skal spre må være spredd før 1. september. Ved spredning på åpen åker må gjødsla være moldet ned innen to timer. Du skal også ha dokumentasjon i form av skiftenoteringer som viser sprededato, tidspunkt for nedmolding og gjødselmengde spredd per dekar. 
  • For alle gjødselordningene i RMP gjelder at arealet skal høstes eller beites etter siste spredning. Det betyr at på areal du sprer husdyrgjødsel på om høsten og dermed ikke rekker å høste etter siste spredning, kan du ikke søke tilskudd til bruk av stripespreder eller nedfeller. Tilskudd til spredning i vekstsesong kan du uansett ikke søke på når du sprer husdyrgjødsel om høsten. Du skal også ha dokumentasjon i form av skiftenoteringer som viser sprededato, tidspunkt for nedmolding og gjødselmengde spredd per dekar. 
  • Tilskuddet “Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark” gjelder kun innmarksbeiter, ikke fulldyrka areal, og arealet må ligge innenfor det verdifulle kulturlandskapet “Harpefoss-Frya”.  


Avkorting for feilopplysninger 
For alle feil som oppdages under kontroll eller ved saksbehandling, er gjeldende norm at det skal avkortes tilsvarende beløp som feilutbetalingen ville ha ført til. Det vil si at om du søker på 3 søyer for mye, vil vi trekke ut de 3 søyene fra søknaden din og avkorte tilskuddet ditt ytterligere, tilsvarende beløpet som er tilskuddet for 3 søyer.  

Dette gjelder i utgangspunktet både for søknad om produksjonstilskudd og RMP-søknaden. Det betyr at ved store feil, for eksempel at du har ført opp store arealer som du ikke har drevet i vekstsesongen, eller har tegnet inn store områder med ingen jordarbeiding på høsten på flerårig eng, risikerer du at avkortingen for feilopplysninger kan bli relativt stor.  

Det er strenge krav til aktsomhet når man driver som selvstendig næringsdrivende, og utgangspunktet er at du selv må ha kjennskap til regelverket. Det betyr at det går ikke an å skylde på at man ikke visste.  

Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon 

Ett av vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd er at man driver vanlig jordbruksproduksjon. Rundskriv 2023/30 sier at  

For å oppfylle kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon, må produksjonen ha et næringsmessig preg. Leveransene fra produksjonen skal stå i samsvar med antall dyr, eller størrelsen på arealet, det søkes tilskudd for.  

For enkelte produksjoner er det fastsatt bestemte krav om hva avdråtten bør være på, for å kunne si at man driver vanlig jordbruksproduksjon, feks ant liter melk levert, ant lam slakta eller ant kilo korn levert. Produksjonen beregnes da ut fra dyretallet på telledato eller ant daa omsøkt. 

Dersom landbrukskontoret vurderer avdråtten til å være så lav at man ikke oppfyller kravet om vanlig jordbruksproduksjon, avslås tilskuddet til denne produksjonen. Det kan feks være husdyrtilskuddet ved saueproduksjon eller arealtilskuddet ved kornproduksjon. 

Her kan du lese resultatene etter kontrollene i fjor.