Søk
Close this search box.

Nytt navn og ny søknadsfrist for utviklingsfondet i Sør-Fron

Rundballer

Kommunestyret i Sør-Fron vedtok 05.03.2023 nye vedtekter og nytt navn for utviklingsfondet i Sør-Fron. Fondet heter nå Landbruksfondet, og det er gjort flere endringer i vedtektene. Søknadsfristen er flyttet til 20. april, og det er lagt til flere nye tiltak du kan søke på.

Her finner du saksframlegget til kommunestyremøtet: Dokument 24/2607 – Revidering av utviklingsfondet i Sør-Fron – Sør-Fron – Sør-Fron kommune (sor-fron.kommune.no)

Bakgrunnen for fondet

Landbruksnæringa er ei svært viktig næring i Sør-Fron kommune. I 2023 var det 145 foretak som søkte produksjonstilskudd og samla jordbruksareal som ble omsøkt var 38 167 daa, jf. søknad om produksjonstilskudd (landbruksdirektoratet). Formålet med fondet er å styrke, opprettholde og bidra til utviklinga av landbruksnæringa i Sør-Fron kommune. Det er et mål å styrke og opprettholde sysselsetting, og dermed også bosetting. Det er også et mål å motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket.

Hvilke ordninger består det nye landbruksfondet av?

Det fire tiltakene som det inntil 2023 har vært gitt tilskudd til fra utviklingsfondet videreføres. I tillegg ble det vedtatt å legge til tre tiltak det kan søkes tilskudd til fra fondet:

  1. Kjøp av mjølkekvote (maks 20 000 kr pr søker pr år)
  2. Nydyrking (kr 2 500/daa, maks 50 000 kr pr søker pr år)
  3. Rydding av nytt innmarksbeite (kr 550/daa, maks 22 000 kr pr søker pr år)
  4. Seterdrift (kr 10 000 pr søker pr år)
  5. Tilskudd til andre landbrukstiltak (inntil 30 % av godkjent kostnad, maks 50 000 kr pr søker pr år)
  6. Tilskudd til mindre landbrukstiltak ved generasjonsskifte (inntil 40 % av godkjent kostnad, maks 50 000 kr pr søker pr år)
  7. Tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket (inntil 30 % av godkjent kostnad, maks 50 000 kr pr søker pr år)


For tiltak nr 1 og 3 ble det uendra satser fra dagens satser. For tiltak nr 2, tilskudd til nydyrking, ble satsen hevet fra 2 200 kr/daa til 2 500 kr/daa. For tiltak nr 4, seterdrift, ble satsen hevet fra inntil kr 8 000 til kr 10 000.

Vedtekter landbruksfondet Sør-Fron

I tillegg ble det vedtatt at søknadsfristen skal settes til 20. april.

Landbrukskontoret jobber med nye skjemaer som snart er på plass på hjemmesida.